5944 0565
info@fokdalspringvand.dk

Springvandets opbygning

Den simple udgave

Det simpleste udendørs springvand består i en pumpe og dyse placeret i det kar/brønd hvor vandet er. Pumpen trykker vandet fra karret op igennem dysen/hullet i stenen, og det falder ned igen i karret. Pumpen er synlig nede i vandet, og der er typisk indbygget et grovfilter rundt om pumpen i selve pumpehuset. El-ledninger til pumpe og eventuelt lys – som føres over karmen ud af karret og hen til el-stik med jord.

En måde at skjule pumpe og filter på er ved at udføre en fordybning i bund eller side af bassinet tildækket af en rist. Opsamling af blade og flydende ting kan gøres mekanisk ved at lade pumpen suge sit vand igennem et bladfang, der er placeret i vandoverfladen som fx en skimmer (ikke vist). En udmærket løsning, hvis ma
n kan holde ud at se på pumpe og ledning, og har tid til at rense vandet og efterfylde karret med vand i takt med at vandet fordamper.


Tegning-1-simpel-udgave

Med vandafledning og spædevand

Det næste element i et mere raffineret springvand er fx at sørge for, at hvis det regner meget, bliver det ekstra vand ledt væk, og hvis der fordamper meget fra karret, spædes der automatisk ekstra vand til. For meget vand ledes bort via et overløb til kloak. Det vil sige, at der skal være kloakadgang fra bassinet. Er vandet i bassinet fordampet, spædes der til via en friskvandsledning. Typisk sætter man en føler i bassinkanten der automatisk åbner for vandpåfyldning, når vandstanden falder.


Tegning-2-vandafledning-og-spædevand

Med vandrensning

Det sidste element i raffineringen af et springvand handler om vandkvaliteten; rensning af det cirkulerende genbrugsvand. Grunden til at vi herhjemme ikke har haft så mange springvand der fungerer godt tidligere, skyldes at de er kalket til og groet til med alger.

Vandrensning fylder, kræver el, og kan derfor ikke umiddelbart placeres i bassinet sammen med vandet. Man må altså adskille oplevelsen fra teknikken. Man fører rør fra teknikrummet og fra et referencekar i teknikrummet frem til bassinet og retur med vandet. Princippet er at pumpen suger vand fra et skjult referencekar, hvor man måler vandstanden, og trykker vandet frem igennem vandrensningsfiltrene m.v. frem til bassin og dyse. Vandet fra bassinet løber derpå af sig selv ved gravitation tilbage til referencekarret. Nogle gange behøver man ikke at adskille bassin fra referencekar, men kan lade bassinet være referencekarret. Det afhænger af hvor teknikken er placeret niveaumæssigt i forhold til bassinet, og om man pænt kan skjule de tekniske installationer i bassinet.


Tegning-3-vandrensning

Vandkvalitet

Det er normalt det samme vand der løber rundt og rundt i et springvand, så en rensning for hvert gennemløb er med til at holde vandet pænt og rent. Kalken kommer man til livs ved at blødgøre det spædevand man fylder i, inden det når bassinet. Dvs. at man i en nærliggende kælder, eller til formålet etableret brønd, finder det vandstik der går ud til springvandet og opsætter et lille blødgøringsanlæg. Det anvender salttabletter, ligesom opvaskemaskinen. Anlægget kræver ikke el tilslutning, men adgang til kloak, hvor det skyller kalken ud.

Det cirkulerende vand, genbrugsvandet, renser man via et eller flere filtre, helst helt ned til 5my, 5/1000 mm. Et groft filter kan sidde rundt om selve pumpen, og et finere filter placeres normalt tørt i en brønd ved siden af bassinet, eller i den samme kælder/brønd som blødgøringsanlægget, hvor det er let at komme til. Det betyder at pumpen først trykker alt vandet ind i kælderen/brønden til rensning, før det trykkes retur til bassinet og op i bassinet gennem dysen.

For at bekæmpe alger, bakterier m.v. kan man i samme kælder/brønd sætte en ultraviolet (UV) belysning af vandet, samt måle vandets pH værdi og automatisk tilsætte lidt syre, så pH-værdien falder til et niveau, hvor alger ikke har lyst til at leve, alt imens vi andre (og fisk) roligt fortsat kan røre og bade i vandet uden problemer. Man kan også vælge at tilsætte klor som i svømmebassiner. Det har imidlertid en blegende effekt på belægninger og kan lugte.

Hvad koster det

Til orientering har vi udarbejdet en prisliste, der indeholder de mest almindelige komponenter, monteret og klar til brug på stedet. Det findes billigere modeller af filtre med indbygget UV lys, både i byggemarkeder og hos andre leverandører. De er fine det første år, men kræver en del snilde, når man skal rense dem og få dem i gang igen næste år. Vi rådgiver gerne om disse modeller, når der er tale om mindre anlæg og hos private forbrugere, der er usikre på hvor meget de vil gøre ud af anlægget. – Dertil kommer udgifter til rør og fittings, el arbejder, samt arbejdsløn til dimensionering og til udførelse.

Randbetingelser for springvand

  • Der skal føres el, vand og afløb frem til området.
  • Der skal være et bassin/kar hvor man kan måle vandstanden.
  • Typisk pumper man vandet frem til bassinet, mens det løber retur til vandtanken ved almindeligt fald.
  • Ligeledes er det praktisk, at overløb til kloak kan foregå ved naturligt fald.
  • Vandrensningsudstyr er typisk placeret på tryksiden fra pumpe og frem til springvand, rent rummæssigt betyder det, at man kan placere det på terræn. Det behøver ikke at være gravet ned under bassinniveau.
  • Selv med godt og effektivt vandrensningsudstyr skal et springvand tilses og skrubbes tit – gerne flere gange om ugen.